4357b49e-0a23-494c-b65e-246aa0974502 jobdigger

Directeur

Functieomschrijving

Arbeidsdeskundigen.nl

27 maart 2019

AKC zoekt een nieuwe directeur en een programmamanager

De huidige directeur van het AKC beëindigt 1 januari 2020 zijn activiteiten. AKC gaat op zoek naar een opvolger als directeur (gemiddeld 3 dagen per week) én een programmamanager (gemiddeld 3 dagen per week).
AKC is een stichting onder voorzitterschap van Hans Spigt. Het bestuur is eindverantwoordelijk. De directeur is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken en legt uit dien hoofde verantwoording af aan het bestuur dat vijf keer per jaar bijeenkomt. Daarnaast heeft de directeur ten opzichte van het bestuur een adviserende en beleidsinitiërende rol. Om de positie van het AKC zeker te stellen, zijn additionele fondsen en subsidies nodig. AKC is een netwerkorganisatie zonder eigen vestigingsplek.

AKC acteert in een breed krachtenveld van stakeholders zoals de NVVA, die de beroepsgroep vertegenwoordigt, de wetenschap (hoogleraren en lectoren), de opdrachtgevers van de arbeidsdeskundigen (zoals UWV, Arbodiensten, Gemeenten, Verzekeraars en bedrijven), cliëntenvertegenwoordigers en overheden. Een Programmaraad die periodiek bijeenkomt adviseert het AKC. AKC heeft een bijzondere leerstoel aan de Tilburg University en een Lectoraat aan de Hogeschool Arnhem/Nijmegen. AKC heeft een eigen onderzoeksprogramma opgezet onder de naam "Professionalisering Arbeidsdeskundig Handelen.
Taken en verantwoordelijkheden directeur
• Opstellen en uitvoeren van het meerjarenplan en daarop gebaseerde jaarplannen;
• Verantwoordelijk voor de operationele aansturing van de organisatie (de programma manager en het secretariaat/contentbeheer functie die zijn belegd bij secretariatenbureau MOS);
• Neemt beleidsinitiatieven en adviseert uit dien hoofde het bestuur van AKC;
• Onderhoudt contacten met en is eerste aanspreekpunt voor de relevante stakeholders zoals de Programmaraad AKC, NVVA, wetenschap, opdrachtgevers van arbeidsdeskundigen, vertegenwoordigers van cliënten, alsmede overheden;
• Zorgen voor een sluitende financiële jaarrekening;
• Verwerven van financiële middelen die de continuïteit van AKC zeker stellen.
Competenties
• Visie;
• Ondernemend;
• Resultaatgericht;
• Netwerker;
• Organisatievermogen;
• Verbindend.
Ervaring/opleiding
Academische opleiding en/of vergelijkbaar werk- en denkniveau en relevante werkervaring in het domein van arbeid en gezondheid.
Aard van de betrekking/honorarium
Op basis van overeenkomst van opdracht voor gemiddeld drie dagen per week. Het honorarium is afgestemd op het niveau van de functie.
Taken en verantwoordelijkheden programmamanager AKC
• In stand houden en uitbouwen van kennisoverdracht aan de beroepsgroep (waaronder valorisatie van kennis);
• Uitvoeren van projecten van diverse aard;
• Deelname aan begeleidingscommissies bij onderzoeken;
• Draagt bij aan het vergroten van het draagvlak van AKC bij stakeholders met een accent op de beroepsgroep;
• Adviseert over het meerjarenplan en de daarop gebaseerde jaarplannen (voornamelijk vanuit de behoefte van de beroepsgroep aan kennisontwikkeling);
• Draagt op verzoek van de directeur bij aan het verwerven van financiële middelen;
• Legt verantwoording af aan de directeur AKC.
Competenties
• Organisatievermogen;
• Ondernemend;
• Resultaatgericht;
• Verbindend;
• Digitaal vaardig;
• Gevoel voor verhoudingen.
Ervaring/opleiding
HBO + of academische opleiding dan wel gelijkwaardig werk- en denkniveau en kennis van het vak van arbeidsdeskundige en relevante werkervaring in het domein arbeid en gezondheid.
Aard van de betrekking/honorarium
Op basis van overeenkomst van opdracht voor gemiddeld 3 dagen per week. Het honorarium is afgestemd op het niveau van de functie.

 • Centrum voor Inclusieve Arbeidsorganisatie (CIAO) start nieuwe leergang 3 sep

  Inclusief Herontwerp Werk. Een methode om effectief bij te dragen aan het doel 'Iedereen doet mee'.

 • Donderdag 19 september Casuïstiek bespreking Werkkracht bij kanker (o.l.v. Ragna van Hummel) 4 sep

  Het AKC organiseert op nog op 2 data in 2019 en in 2 steden casuïstiek sessies over re-integratie bij kanker.

 • Arbeidsdeskundigen gezocht voor deelname aan het project Duurzaam Werk(t)!! 5 sep

  Vanuit de HAN voert onze lector Shirley Oomens voor AKC/NVvA het project Duurzaam Werk(t) uit.

 • AKC keuzetool over arbeidsflexibiliteit nu beschikbaar! 6 sep

  De AKC keuzetool over arbeidsflexibiliteit is nu beschikbaar op www.arbeidsdeskundigen.nl/akc/keuzetool.

 • ADen gezocht die mee willen denken over de deskundigheidsbevordering van de AD in het kader van loondoorbetaling bij ziekte 6 sep

Arbeidsdeskundigen.nl
Solliciteren

Als je op de sollicitatieknop klikt, ga je naar de website van de werkgever.