30977160 ndsm

Rector

Functieomschrijving

Rector Merletcollege
Cuijk, Grave, Mill

Voor vereniging Ons Middelbaar Onderwijs (OMO) zoekt Aardoom & de Jong een Rector voor het Merletcollege die kan verbinden en streeft naar onderwijskundige vernieuwing.

De rector is een...
 • onderwijskundig visionair;
 • authentiek leider;
 • ambassadeur van de school;
 • mensenmens;
 • goede collega;
 • schaker en ondernemer.

De rector van het Merletcollege geeft, samen met de directieleden, leiding aan de ontwikkelingen van de scholen.

De rector legt verantwoording af aan (de voorzitter van) de raad van bestuur van vereniging OMO en levert samen met de rectoren van de overige OMO-scholen een bijdrage aan het beleid van de vereniging als geheel.

De rector:
 • is eindverantwoordelijk voor het functioneren, de kwaliteit en het onderwijskundig profiel van de scholen van het Merletcollege;
 • is integraal verantwoordelijk voor de ontwikkeling van personeel en organisatie en de bedrijfsvoering van het Merletcollege;
 • kan herkenbaar vormgeven aan het profiel van de scholengroep en haar scholen in de regio;
 • geeft leiding aan het directieteam;
 • draagt zorg voor zorgvuldige besluitvorming met passende betrokkenheid van medewerkers en medezeggenschap in het bijzonder;
 • participeert in het team van rectoren van vereniging OMO en levert een actieve bijdrage aan de ontwikkeling van vereniging breed beleid;
 • heeft een regionale focus en zoekt de samenwerking, ook in het kader van passend onderwijs;
 • onderhoudt externe relaties op politiek-bestuurlijk, maatschappelijk en bedrijfsmatig niveau in de omgeving van de school en neemt in dit kader deel aan overleggen. Heeft een naar buiten gerichte blik en een netwerk in de regio (of is in staat dat op te bouwen);
 • moet gevoel hebben bij het land van Cuijk of in staat zijn dit in korte tijd te kunnen ontwikkelen.

De prestaties van de school en daarmee van de rector worden gevolgd aan de hand van “harde” (o.a. slagingspercentage, doorstroom gegevens, examencijfers, % lesuitval, financiën, ziekteverzuim) en “zachte” (bijvoorbeeld tevredenheid en welbevinden) resultaten indicatoren. Deze indicatoren, naast andere informatie, worden gespiegeld aan landelijke benchmarkcijfers en worden gebruikt voor periodieke formele en informele gesprekken.

Belangrijke uitdagingen, naast het borgen van goed onderwijs, voor de rector in de komende periode:
 • Onderwijskundige vernieuwing vormgeven, voortgaand op de ontwikkelde kaders en ideeën. Deze onderwijskundige vernieuwing is ook vanuit financieel oogpunt noodzakelijk.
 • Samenwerking binnen het onderwijs in het land van Cuijk verder stimuleren en binding met het bedrijfsleven bestendigen.
 • Anticiperen en formuleren van beleid op demografische ontwikkelingen en de financiële consequenties van de vereveningsopdracht binnen passend onderwijs.

Functie-eisen

De ideale kandidaat:
 • beschikt over een academisch werk- en denkniveau.
 • heeft passie voor onderwijs en wel van gymnasium tot en met vmbo. Heeft visie op eigentijds- en toekomstbestendig onderwijs.
 • borgt de kwaliteitszorg op de scholen en stuurt op solide bedrijfsvoering.
 • kent en stimuleert de maatschappelijke betekenis van onderwijs in de samenleving.
 • heeft kennis van de ontwikkelingen in passend onderwijs.
 • is gericht op innovatie.
 • heeft een zakelijke inslag en is ondernemend.
 • beschikt over strategisch inzicht.
 • draagt zorg voor beleidsontwikkeling en schept voorwaarden voor de uitvoering van het beleid.
 • hoeft niet persé uit het onderwijs te komen.

De ideale kandidaat beschikt over de volgende competenties:
 • Bouwen en onderhouden van relaties: zaken voor elkaar krijgen door anderen weloverwogen te benaderen, (functionele) relaties op te bouwen, te onderhouden en te benutten.
 • Leiderschap: richting en sturing geven aan anderen om een beoogd doel / resultaat te bereiken.
 • Overtuigingskracht en beïnvloeding: anderen kunnen overhalen om hun gedachten, plannen, overtuigingen, standpunten, visies of gedrag aan te passen in de gewenste richtring.
 • Resultaatgericht en kwaliteitsgericht: in staat om via directe en indirecte sturing (directeuren en teamleiders) de gewenste resultaten te bereiken en te borgen.
 • Faciliteren: samenwerken, luisteren en inspireren.
 • Visie: zich concentreren op hoofdlijnen van de gang van zaken, een beeld hebben van de toekomstige ontwikkelingen en deze (op een vernieuwende wijze) samenbrengen in het lange termijnbeleid.

De ideale kandidaat beschikt over de volgende persoonlijke kwaliteiten:
 • Betrekt de directeuren bij de voorbereiding en besluitvorming, de afstemming in het MT, waaronder de totstandkoming van plannen en begrotingen.
 • Heeft een stijl van leidinggeven die past bij leidinggeven aan professionals, ruimte gevend en enthousiasmerend, zorgt voor betrokkenheid van medewerkers en onderwijskundig in positie brengen van de docenten als verantwoordelijke onderwijsprofessionals in het licht van het professioneel statuut.
 • Kan anderen in positie brengen en waardeert hun zelfstandigheid en persoonlijke groei.
 • Wil kennis en inzichten delen en geeft waardevolle feedback.
 • Is een sterke open persoonlijkheid met natuurlijk overwicht, die de school kan representeren naar omgeving en stakeholders.
 • Is maatschappelijk betrokken.
 • Is helder in keuzes en duidelijk in het onderbouwen van gemaakte keuzes.
 • Heeft een open manier van communiceren, is toegankelijk, zichtbaar, empathisch.
 • Heeft een krachtige, energieke uitstraling.

Op aanvraag is een uitgebreid functieprofiel beschikbaar.

Vereniging Ons Middelbaar Onderwijs (OMO)
Vereniging Ons Middelbaar Onderwijs (OMO) is in 1916 opgericht.

Enkele kengetallen:
 • 68 scholen voor katholiek voortgezet onderwijs in Noord-Brabant.
 • 6.750 werknemers.
 • Jaarbegroting ca. € 525 mln.

Alle scholen hebben een raad van advies. De leden van deze raad zijn q.q. lid van vereniging Ons Middelbaar Onderwijs, zijn ambassadeur van de scholen en zorgen ervoor dat de buitenwereld naar binnen wordt gebracht.
De strategie voor de komende jaren is uitgewerkt in “Koers 2023: onderwijs met overtuiging”. Het is aan de scholen om aan de doelstellingen die daarin worden beschreven, vorm te geven. Voor het uitvoeren van hun opdracht beschikken de rectoren/directeuren via een managementstatuut over veel bevoegdheden.

Merletcollege
Merletcollege is een grote scholengroep voor voortgezet onderwijs binnen de vereniging Ons Middelbaar Onderwijs met vestigingen in:
 • Cuijk: 1080 leerlingen; tto vwo, gymnasium, vwo en havo met technasium, mavo, vmbo-basis, kader en de gemengd theoretische leerweg.
 • Grave: 560 leerlingen; vwo (onderbouw), havo, vmbo-basis, kader en de gemengd theoretische leerweg.
 • Mill: 440 leerlingen; havo (onderbouw), vmbo-basis, vmbo-kader of de gemengd theoretische leerweg.

Daarnaast verzorgt het Merletcollege sinds 2016 Eerste Opvangonderwijs Anderstaligen (EOA) in Velp (100 leerlingen, ongeveer 8 medewerkers). Eén van de uitdagingen is het verbeteren van de doorstroming naar regulier onderwijs.

Bij het Merletcollege werken 189 fte personeelsleden. De vorige rector van het Merletcollege heeft een functie bij een andere OMO-scholengroep aanvaard. Deze procedure is zodoende gericht op een reguliere vervangingsvraag. Er is voorzien in een tijdelijke invulling voor de functie.

Arbeidsvoorwaarden
 • Vereniging OMO biedt een dienstverband voor onbepaalde tijd.
 • Vereniging OMO biedt, afhankelijk van opleiding en relevante werkervaring, een salaris van maximaal € 7.798,- bruto per maand bij een fulltime aanstelling (schaal 16 van de CAO VO).

Procedure
Vereniging OMO laat zich bijstaan door het bureau Aardoom & de Jong. Door Aardoom & de Jong geselecteerde kandidaten gaan in gesprek met een benoemingscommissie en een adviescommissie. Een referentiecheck en diplomacheck maken deel uit van deze procedure, een assessment kan hier ook onderdeel van uitmaken.

De benoeming geschiedt door de raad van bestuur.

Solliciteren kan via het online sollicitatieformulier.

Uw reactie, voorzien van motivatiebrief en cv, ontvangen wij graag zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval voor 15 september 2019.

De gesprekken bij Aardoom & de Jong zullen naar verwachting plaatsvinden in week 38 en 39 van 2019.

De gesprekken met een benoemingscommissie en een adviescommissie zullen naar verwachting plaatsvinden in oktober 2019.

Contactpersoon
J.C. Meijers, email: meijers@aardoomendejong.nl

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.
Solliciteren

Als je op de sollicitatieknop klikt, ga je naar de website van de werkgever.